Arbeidsrecht

Indien u geconfronteerd wordt met een arbeidsconflict of vragen heeft over arbeidsvoorwaarden of andere arbeidsrechtelijke issues helpen wij u daar graag bij. Wij ondersteunen u graag bij onder andere de volgende vraagstukken:

 • arbeidsvoorwaarden
 • cao-kwesties
 • arbeidsconflicten
 • flexibele arbeidsrelaties
 • ontslagrecht
 • reorganisaties
 • ziekte en re-integratie
 • disfunctioneringsdossiers

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het arbeidsrecht is opnieuw in beweging nadat in 2015 de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking trad. De Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) is de opvolger van de Wwz . De WAB is op 28 mei 2019 door de Eerste Kamer aangenomen. De meeste wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2020. Wij zetten de wijzigingen (en verschillen)  per 1 januari 2020 voor u op een rij. Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op

Cumulatiegrond

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan dient voldaan te worden aan 1 van de 8 ontslaggronden. Vanaf  1 januari 2020 komt hier een negende ontslaggrond bij, namelijk de cumulatiegrond. Dit houdt in dat als sprake is van één of meer ‘niet voldragen’ ontslaggronden deze gecombineerd kunnen worden, hetgeen dan voor de rechter mogelijk wel voldoende is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter kan in dat geval wel een extra vergoeding bovenop de transitievergoeding toekennen (maximaal de helft van de transitievergoeding).

Transitievergoeding

Werknemers hebben onder de huidige wetgeving na 2 jaar recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020 wijzigt dit en krijgen werknemers direct recht op een transitievergoeding.

De huidige transitievergoeding bedraagt, afgezien van uitzonderingen, gedurende de eerste 120 maanden van de arbeidsovereenkomst een zesde van het loon per maand voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Daarna is deze gelijk aan een kwart van het loon per maand voor elke periode van zes maanden.

Vanaf 1 januari 2020 zal de transitievergoeding voor elk jaar dienstverband een derde van het maandsalaris bedragen. Dit houdt dus in dat de transitievergoeding voor contracten langer dan 10 jaar wordt verlaagd.

De huidige regelingen met betrekking tot de transitievergoeding blijven van toepassing indien:
–             als de procedure bij UWV of kantonrechter is gestart vóór 1 januari 2020
–             de arbeidsovereenkomst vóór die datum is opgezegd
–             de arbeidsovereenkomst is na 1 januari 2020 opgezegd maar de werknemer heeft al vóór die
              datum met het ontslag heeft ingestemd

Verruiming ketenregeling

Onder de huidige regelgeving is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij een keten van minstens twee schakels die 24 maanden overschrijden.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het weer (net als voor de inwerkingtreding van de Wwz) mogelijk om drie tijdelijke arbeidscontracten te sluiten in drie jaar, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Onder de huidige regelgeving is ook sprake van een contract voor onbepaalde tijd bij meer dan 3 contracten voor bepaalde tijd met een tussenpoos van zes maanden. Dit wijzigt niet per 1 januari 2020. Wel wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om bij cao de tussenpoos van zes maanden te verkorten tot drie maanden, als sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan. Voor invalkrachten (wegens ziekte) in het primair onderwijs wordt een uitzondering op de ketenregeling gemaakt.

Maatregelen oproepkrachten 

Oproepkrachten dienen zich (onder de huidige regelgeving), afhankelijk van hun contract, verplicht beschikbaar te houden.  De wetgever heeft dit willen voorkomen door de volgende maatregelen te treffen:

 • De werknemer moet door de werkgever ten minste vier dagen van te voren worden opgeroepen, anders hoeft hij geen gehoor te geven aan de oproep;
 • Als de oproep binnen vier dagen tevoren weer wordt ingetrokken behoudt de werknemer zijn recht op loon.
 • Na een jaar moet de werkgever de werknemer een schriftelijk of elektronisch aanbod voor een arbeidsovereenkomst doen voor het aantal uur dat hij het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt. Zolang de werkgever dit niet doet, heeft de oproepkracht recht op loon over het gemiddeld aantal uren.

WW-premiedifferentiatie 

De hoogte van de WW-premie is nu afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is. Vanaf 1 januari 2020 vervalt de sectorpremie en geldt er een lagere WW-premie als sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij géén sprake is van een oproepovereenkomst

Werknemers moeten met terugwerkende kracht de hoge WW-premie afdragen voor vaste medewerkers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.

Maatregelen in verband met corona crisis

Werknemers moeten met terugwerkende kracht de hoge WW-premie afdragen voor vaste medewerkers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.

Omdat deze bepaling nu tot onbedoelde effecten kan leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg) zal het kabinet zo spoedig mogelijk een aanpassing van deze regeling uitwerken.

Werkgevers hebben in verband met de coronacrisis (coulanceregeling) tot en met 30 juni 2020 (in plaats van tot 1 april 2020) de tijd om de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op schrift te stellen. De regeling geldt alleen voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren.

Payroll

Vanaf 1 januari 2010 wordt er een definitie van payrollovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Het arbeidsrechtelijke regime dat voor de uitzendovereenkomst geldt, geldt niet voor de payrollovereenkomst. Daarnaast wordt in de Wet allocatie arbeidskrachten (Waadi) opgenomen dat werknemers die op payroll basis werken minimaal dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.

Voorts hebben payrollwerknemers recht op een adequaat pensioen.

Heeft u dus bijvoorbeeld veel oproepkrachten in dienst of overweegt u het ontslag van een of meer van uw werknemers dan heeft de WAB gevolgen voor u. Wij zijn u daarbij graag van dienst.

Contactpersonen:
Peter van Wijngaarden, vanWijngaarden@vwvl-advocaten.nl
Sigrid Oosting, Oosting@vwvl-advocaten.nl