1 Versie 10-06-2019

PRIVACY STATEMENT

vWvL Advocaten1 respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke

informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgt vertrouwelijk wordt behandeld. Bij

persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over

iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de

AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens vWvL Advocaten

verwerkt.

Grondslagen voor verwerking

vWvL Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te

kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

vWvL verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen

doeleinden:

– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst

– en het voeren van (gerechtelijke) procedures

– innen van declaraties

– advisering, bemiddeling en verwijzing

– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet ter voorkoming van

witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand

– marketing- en communicatie activiteiten

– werving en selectie (sollicitatie)]

vWvL Advocaten verwerkt persoonsgegevens alleen indien:

De betrokkenen toestemming heeft gegeven;

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening of om voor het

sluiten van de dienstverleningsovereenkomst benodigde maatregelen te kunnen treffen;

De verwerking noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;

Sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt vWvL Advocaten omdat deze door u als betrokkene op

eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen

aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn

geworden.

vWvL Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van

de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting

– uitvoering van een overeenkomst

– verkregen toestemming van betrokkene(n)

– gerechtvaardigd belang

1 vWvL advocaten is een samenwerkingsverband tussen Van Wijngaarden Advocatuur (KvK 67891810), Vierschaar Advocatuur (KvK

053402367) en WTL Advocatuur (KvK 32059801).2 Versie 10-06-2019

Het delen van uw gegevens

vWvL deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de

dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan

waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een

deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van

vWvL Advocaten, zoals een IT-leverancier, de declaratie van de dienstverlening (zoals de Raad voor de

rechtsbijstand of een verzekeraar) maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met

(gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan vWvL Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een

toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een

wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van vWvL Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt,

wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot

naleving van de AVG. Door vWvL Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als

verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw

persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een

accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of

deskundigenrapport.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

vWvL Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en

zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische

maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval vWvL

Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal vWvL

Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst

afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

vWvL Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor

de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en

regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van

uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande

contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij vWvL Advocaten aan uw verzoek als betrokkene

geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van

advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: vWvL Advocaten, via de adresgegevens op

de website.3 Versie 10-06-2019

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de

juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig

paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. vWvL

Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen

persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van vWvL Advocaten] zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links

opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites

van derden. vWvL Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking

van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw

eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het

privacy statement van die derden door te lezen.

Wijziging privacy statement

vWvL Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment

zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de

website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement

kunt u contact opnemen met onze officemanager, Lidy Scheffer.

Dit privacy statement is vastgesteld op d.d. 10 juni 2019 vastgesteld.