1 versie 10-6-2019

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. vWvL advocaten: de naam waaronder mr P. van Wijngaarden (Van Wijngaarden Advocatuur, KvK

67891810) , mr. E.J.A. van Leuveren (Vierschaar Advocatuur, KvK 053402367) en mr. S. Oosting (WTL

advocatuur, KvK 32059801) naar buiten treden en in welk samenwerkingsverband bepaalde kosten

worden gedeeld.

b. Het kantoor: vWvL advocaten en de anderszins aan vWvL advocaten verbonden medewerkers, zowel

gezamenlijk als ieder afzonderlijk.

c. Advocaat: een aan vWvL Advocaten/het kantoor verbonden advocaat

d. Cliënt: de contractspartij van het kantoor.

e. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) –exclusief kantoorkosten en

verschotten als sub e. en sub f. bedoeld – die het Kantoor voor de uitvoering van de opdracht maakt.

f. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van

kantoorfaciliteiten.

g. Belaste Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht

maakt, zoals griffierechten, leges, deurwaarderskosten e.d.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van de advocaten en overige

werknemers van het kantoor, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk

anders is overeengekomen.

3. Opdracht

a. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de behandelend advocaat is aanvaard.

b. De cliënt stemt er mee in dat de opdracht mede door of met een andere advocaat van het kantoor

wordt uitgevoerd en zo nodig door derden in opdracht van de behandelend advocaat, in beide

gevallen onder verantwoordelijkheid van de behandelend advocaat. De werking van de artikelen 7:404

en 7:407 lid 2 BW is volledig uitgesloten.

4. Declaratie

a. Ter zake van de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met de

kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting verschuldigd.

b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een

langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

c. De behandelend advocaat is steeds gerechtigd (ook tussentijds) van cliënt de betaling van een

voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de

opdracht.

d. Voor zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor

zover een eigen bijdrage is verschuldigd.

5. Betaling

a. De door de behandelend advocaat te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen na

factuurdatum te zijn voldaan. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is cliënt

van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente ex

artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. In het geval cliënt handelt in de uitoefening van een beroep

of bedrijf of rechtspersoon is cliënt, in afwijking van het voorgaande, de handelsrente ex artikel 6:119 a

van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting.

b. Alleen betaling door bijschrijving op de op de factuur vermelde bank- of girorekeningen, dan wel

betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.

Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de cliënt zijn de behandelend advocaten en haar2 versie 10-6-2019

Stichting Derdengelden gerechtigd voor of van de cliënt ontvangen gelden te verrekenen met of aan

te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de cliënt aan de behandelend advocaat verschuldigd is.

c. Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de cliënt, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de

werkelijk door behandelend advocaat gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke

incassokosten belopen tenminste 10% van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot

de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn indien deze (in

overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

d. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van de behandelend advocaat, dat zowel

voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een (met

de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn

betalingsverplichting.

e. Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan de behandelend

advocaat weigeren zijn werkzaamheden aan te vangen en kan hij deze opschorten of staken.

f. Gelden die de behandelend advocaat uit hoofde van zijn beroep worden toevertrouwd en die niet zijn

bestemd voor de advocaat, maar voor zijn cliënt of enige andere derde, worden geplaatst op de

bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Van Wijngaarden (P. van Wijngaarden) of de

Stichting Beheer Derdengelden Apices Iuris (E.J.A. van Leuveren, S. Oosting). De betaling aan de

rechthebbende geschiedt zo spoedig mogelijk nadat door of namens de rechthebbende daartoe het

verzoek is gedaan. Over de derdengelden wordt geen rente vergoed.

6. Tarieven

Tenzij anders overeengekomen, worden de werkzaamheden in rekening gebracht tegen de bij het

kantoor gebruikelijke tarieven die op de website staan vermeld.

7. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van de behandelend advocaat voor schade, voortvloeiende uit of verband

houdende met de uitvoering van een opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door

hem/haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) in het desbetreffende geval aanspraak

geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

b. De keuze van de door de behandelend advocaat in te schakelen derden zal, waar mogelijk,

geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De

behandelend advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De behandelend

advocaat is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede

namens opdrachtgevers van de behandelend advocaat te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid

van de behandelend advocaat voor eventuele fouten van deze derden is uitgesloten.

c. Het recht op schadevergoeding jegens de behandelend advocaat vervalt indien cliënt de aanspraak

daarop niet schriftelijk en gemotiveerd heeft gemeld binnen één jaar nadat cliënt bekend was of

redelijkerwijs had behoren te zijn met het schade toebrengende feit of feiten en in ieder geval binnen

één jaar na de datum van de laatste declaratie voor de betreffende opdracht.

8. Beëindiging dossier

Bij beëindiging van het cliëntdossier zullen alle relevante stukken gedurende de wettelijk

voorgeschreven termijn door de behandelend advocaat bewaard blijven. Zodra deze periode

afgelopen is behoudt de behandelend advocaat zich het recht voor om het cliëntdossier te

vernietigen.

9. Informatieverschaffing door cliënt

Cliënt is gehouden om aan de behandelend advocaat al die informatie te verstrekken, die hij nodig

heeft om aan algemene voorschriften voor de uitoefening van haar werkzaamheden, zoals onder

andere de verplichtingen van de Wwft (Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

te voldoen.3 versie 10-6-2019

10. Gedragsregels NOvA

Cliënt is zich ervan bewust dat de advocaten de wettelijke en door de NOvA opgelegde gedragsregels

dienen te respecteren.

11. Kantoorklachtenregeling

Op de dienstverlening van de advocaten is de Kantoorklachtenregeling van vWvL advocaten van

toepassing. In geval van een klacht zal het kantoor op het eerste

schriftelijke verzoek van de cliënt een afschrift toezenden van de Kantoorklachtenregeling vWvL

advocaten.

12. Bevoegde rechter en rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de behandelend advocaat en zijn cliënt zal Nederlands recht van

toepassing zijn. Alleen de rechtbank te Groningen zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de

behandelend advocaat en zijn cliënt kennis te nemen.